ಮೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಂದ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿದರ ಏರಿಕೆ

0
25

ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಎಸ್.ಬಿ.ಐ), ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್(ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ) ಮತ್ತು ಐ.ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ ಆಧರಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು (ಎಂ.ಸಿ.ಎಲ್.ಆರ್) ಶೇ 0.1 ರವರೆಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿವೆ

ನವದೆಹಲಿ : ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಎಸ್.ಬಿ.ಐ), ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್(ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ) ಮತ್ತು ಐ.ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ ಆಧರಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು (ಎಂ.ಸಿ.ಎಲ್.ಆರ್) ಶೇ 0.1 ರವರೆಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿವೆ.

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು 2018 ಜೂನ್ 4 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಲದಾತ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಶೇ 0.1 ರಷ್ಟು ಎಂ.ಸಿ.ಎಲ್.ಆರ್ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಕೆ ನೀಡಿಕೆ ಬಡ್ಡಿದರವು ಶೇ 7.8 ರಿಂದ ಶೇ 7.9 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಠೇವಣಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಶೇ 8.35 ರಿಂದ ಶೇ 8.45 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ಡಿದರವು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಶೇ 8.55 ಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಶೇ 8.7 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಐ.ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಠೇವಣಿಯ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಶೇ 8.60 ರಿಂದ ಶೇ 8.70 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.