ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

0
16

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿನ ಸೆಕ್ಷನ್ 143(1)(a) ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿದೆಯೇ? ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆಯ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪ್ರಕಾರ 143(1)(a) ಎಂಬ ಹೊಸ ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ 2018-19ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್‌ಗೆ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನೋಟಿಸ್‌ಗೆ 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಕಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿನ ಸೆಕ್ಷನ್ 143(1)(a) ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿದೆಯೇ? ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆಯ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪ್ರಕಾರ 143(1)(a) ಎಂಬ ಹೊಸ ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ 2018-19ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್‌ಗೆ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನೋಟಿಸ್‌ಗೆ 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ನೋಟಿಸ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. 

ಈ ನೋಟಿಸ್ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ? 

# ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆ 1961 ಸೆಕ್ಷನ್ 143(1)(a) ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್  ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ. ತಪ್ಪಾಗಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ, ವಿನಾಯಿತಿ, ಕಡಿತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಬರುತ್ತದೆ. 

# ಫಾರಂ 16, ಫಾರಂ 16A, ಫಾರಂ 26ASನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆದಾಯ, ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದರೆ ಈ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

# ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿ ಮೂಲಕ ಬರುವ ಆದಾಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವುದು ತಾಳೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ.

# ಲಾಭ ನಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದರೆ.

# ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಕ್ಲೇಮ್‌ಗಳು ಫಾರಂ 16ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ.

# ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆದಾಯ, ಟಿಡಿಎಸ್ ಕ್ಲೇಮ್‌ಗಳಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನೋಟಿಸ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 

# ಆನ್‍ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದ ನೋಟಿಸ್‌ಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಬಹುದು.

# ಫಾರಂ 16A, 26AS ಫಾರಂ, ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ.

# ಅದಕ್ಕೆ ‘e-Proceeding’ ಸೆಕ್ಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ‘e-Assessment’ ಆಪ್ಷನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

# ‘adjustments under section 143(1)(a)’ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.

# ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು.

# ಬಳಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವುದೋ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಉಳಿದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲವೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು.

# ಅಂಗೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ ಯಾಕೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀಡಬೇಕು.